Integrated reporting en ESG

Inmiddels jaren geleden, bracht de introductie van IFRS een hoop werk met zich mee. Hele projectteams met externen werden bij organisaties ingevlogen om IFRS te implementeren. En nog is het voor enkele specialisten een bron van inkomsten.

Inmiddels heeft de IFRS Foundation een Sustainability Standards Board (SBB) opgericht. Een verrassende wending in de ontwikkeling rondom duurzaamheidsverslaglegging. De SBB gaat zich onder meer buigen over de klimaatgerelateerde verslaggevingsstandaarden. Als deze staan, zullen ook de standaarden worden geformuleerd op het gebied van duurzaamheids- en governance informatie. En zo komen we eigenlijk vanzelf uit bij ESG, wat staat voor Environmental, Social & Governance.

In de toekomst gaat het zo zijn dat deze drie perspectieven een rol gaan spelen in de selectie en beheer van deelnemingen in bedrijven. Dit sluit goed aan op de initiatieven die lopen vanuit de EU. De EU heeft zichzelf namelijk ten doel gesteld om de economie te verduurzamen. Zo wil de EU meer transparantie afdwingen over duurzaamheidsprestaties. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een van de middelen om de doelen van de EU te gaan realiseren. De CSRD is een EU-richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieu-aspecten en HR- en sociale aspecten, oftewel mens, milieu en governance. Ook zullen grote ondernemingen moeten rapporteren of er duurzaamheidsaspecten zijn die een significante impact kunnen hebben op de waarde van de onderneming. Daarnaast zal ook gerapporteerd moeten worden over governance, waaronder verantwoordelijk ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid in de keten. Wederom ESG informatie dus.

De omgeving van een onderneming krijgt dus een veel belangrijkere rol en er wordt meer rekening gehouden met de commerciële, maatschappelijke en klimaat- en milieucontext. Een meer integrale benadering dus; Integrated Thinking. Een chique term waarbij ook nog de term dubbele materialiteit om de hoek komt kijken. We nemen je even mee in deze terminologie.

Geïntegreerd denken bestaat uit 4 stappen: richten, inrichten, verrichten en berichten.  Geïntegreerd denken moet zich ‘richten’ op een integrale missie, visie en strategie, waarbij ok rekening gehouden moet worden welke impact de veranderende buitenwereld heeft op de strategische keuzes die worden gemaakt. Qua ‘inrichten’ is het van belang dat er een goed werkend managementcontrol- en managementinformatieysteem  op is getuigd, gebaseerd op meervoudige waarden. Bij ‘verrichten’ moet duidelijk zijn welke impact verschillende bedrijfsactiviteiten op elkaar en de buitenwereld hebben. De uitkomst van ‘berichten’ is de informatie die gedeeld kan worden met betrokken stakeholders. Waarbij er dus veel meer dan voorheen wordt geïnformeerd over de consequenties van diverse maatschappelijke uitdagingen op de prestaties van een organisatie en daarmee de continuïteit.

De impact die de organisatie heeft op de buitenwereld met haar activiteiten en de impact van de veranderende buitenwereld op de toekomt van een organisatie heeft dubbele materialiteit. Die dubbele materialiteit komt voort uit de vele discussies die er zijn over de scope van de verslaggeving voor wat betreft de belangrijkste duurzaamheidsthema’s. Moeten organisaties gaan rapporteren over thema’s die direct van invloed zijn op de balans en de resultatenrekening, of moeten ook thema’s aan de orde komen die wel worden beïnvloed door de organisatie maar die niet op korte termijn tot uiting komen in de jaarrekening?

In de eerdergenoemde CSRD is dubbele materialiteit hiervoor als oplossing aangedragen. Zo is er naast financiële materialiteit nu ook impactmaterialiteit. En rapporteren over beide vormen van materialiteit wordt verplicht. Financiële materaliteit omvatten thema’s die financiële resultaten van de organisatie zullen raken, ongeacht of deze al wel of niet tot waardering zijn gekomen in de financiële verslaglegging. De impactmaterialiteit gaat over de invloed van de bedrijfsactiviteiten, inclusief de waardeketen, op mens en milieu. De impact kan zowel positief als negatief zijn. En de materialiteit bestaat zowel uit de beoordeling die de omgeving op de organisatie heeft als andersom. Deze impactmaterialiteit kan zich ontwikkelen tot financiële materialiteit als de samenleving gaat reageren in acteren.

Het moge duidelijk zijn dat een jaarverslag meer en meer niet financiële informatie gaat bevatten en dat we met elkaar verantwoordelijk worden gehouden voor een meer duurzame economie. Maar waar beleg je dit nu in een organisatie? Daar zullen we in een volgende artikel meer aandacht besteden.

Op 21 maart 2023 organiseren wij een event waarin ESG en integrated reporting aan bod zullen komen. Meer weten? Hou onze website, eventueel uw emailbox en onze LinkedIn pagina in de gaten.

Bronvermelding:

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een kennismaking met Dick de Waard en de publicatie van Marleen Janssen Groesbeek (Avans) en Lars Vollenberg (KPMG) genaamd Geïntegreerde Bedrijfsvoering, een praktische benadering van integrated thinking

Nieuwsgierig? Bekijk onze Business Cases!

Laat je inspireren en lees hier wat jouw toekomstige collega’s voor onze opdrachtgevers hebben kunnen betekenen